Ändring av detaljplan D154

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan D154. Ändringen gäller fastigheten Eldaren1 som ligger vid korsningen Sveavägen/Skövdevägen. Syftet med ändringen är att utöka byggrätten för att möjliggöra en mindre tillbyggnad av fastighetens huvudbyggnad.

I samband med ändringen justeras också dagens byggrätt för huvudbyggnaden, som innebär en våning, till att bli två våningar för att motsvara befintlig huvudbyggnad. Även kulturhistoriska värden förtydligas i planbeskrivningen som ett underlag vid bygglovgivning. Detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP2010.

Planförslaget har varit ute på samråd 2018-12-19 - 2019-01-13 och granskning 2019-02-08 - 2019-02-24.
Här kan du ta del av samrådsförslaget.
Här kan du ta del av granskningsförslaget.

Kommunen kommer nu att ta ställning till de yttranden som kommit in under granskningen och arbeta fram ett antagandeförslag. Beslut om antagande fattas av byggnadsnämnden.

Frågor besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, telefon växel 0503-350 00.