Antagande av ny detaljplan för del av kv. SÅGEN

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Byggnadsnämnden i Hjo kommun har med beslut 2020-11-03 Bn § 76 antagit en ny Detaljplan för del av kvarteret Sågen i Hjo stad. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 2020-11-11 och beräknas vinna laga kraft 2020-12-04.

Detaljplanens syfte är att effektivisera användningen av industrikvarteret Sågen. Detta sker genom att ta bort planlagd, men inte utlagd gatumark. Planområdet är beläget i Norra industriområdet väster om Sveavägen. Området omfattar fastigheterna Sågen 8 och 11, delar av Sågen 2 och 10 samt del av Timmervägen.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitetsnormer överskrids. Då planen inte genomförs i strid mot översiktsplanen handläggs den med s.k. standardförfarande.

Beslutet får med stöd av 13 kap 2 a § Plan- och bygglagen överklagas hos Mark- och miljödomstolen. Ställ Ert överklagande till Mark- och miljödomstolen men sänd överklagandet till: Hjo kommun, Byggnadsnämnden, 544 81 Hjo Överklagandet skall ha inkommit inom tre veckor från anslagsdatum (senast 2020-12-02) Enligt 13 kap 11 § PBL får kommunens beslut endast överklagas:

  • av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inteblivit tillgodosedda,
  • om beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden,
  • om beslutet inte har tillkommit i laga ordning.

Om Ni vill överklaga planen bör Ni i skrivelse tydligt ange vilket beslut som överklagas och skälen för överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress, telefonnummer. Om Ni överklagar i egenskap av fastighetsägare, ange då även fastighetens beteckning.

Byggnadsnämnden