Underrättelse om granskning för detaljplan för Norr 7:8 (Förskolan Ute)

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett granskningsförslag till detaljplan för Norr 7:8 (Förskolan Ute). Planområdet ligger vid Villagatan.

Efter beslut i kommunstyrelsen (2021-06-22 §46) fick Samhällsbyggnad uppdraget att möjliggöra för förskola inom aktuella fastigheten. Förslag till detaljplan är nu föremål för granskning. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda.

Fastigheten är belägen vid Villagatan direkt norr om Hjo energi. Syftet är att ändra markanvändningen från teknisk anläggning, som gällande detaljplan medger, till förskola samt möjliggöra för bostad. Detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanen.

Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Hjo kommun: byggnadsnamnden@hjo.se

tel nr 0503-350 00.

Granskningstiden pågår 2 maj – 23 maj 2022. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 23 maj.

Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns.

Synpunkter framförs skriftligt till:

Hjo kommun
Samhällsbyggnad
541 81 Hjo
byggnadsnamnden@hjo.se

Eventuella frågor ställs till:

Patrik Igelström
Planarkitekt
0503-350 00patrik.igelstrom@hjo.se