Antagande av detaljplan för del av Norr 3:59, ny utfart mot Sveavägen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Byggnadsnämnden i Hjo kommun antog 2018-04-24 detaljplan för del av norr 3:59, ny utfart mot Sveavägen i Hjo stad. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla 2018-04-25 och beräknas vinna laga kraft 2018-05-17.

Syftet med planförslaget är att göra utfart mot Sveavägen möjlig från den industrifastighet som avses avstyckas av från fastigheten Norr 3:59 där detaljplan D202 (1497-P144) gäller. Gällande markanvändning för den önskade utfarten är idag Natur. Den föreslagna utfarten planläggs som kvartersmark Industri. Marken får inte bebyggas och ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar. Ny industrimark föreslås stanna i kommunens ägo och ett servitut upprättas för den del som behövs för utfarten. Utfarter mot Sveavägen är i övrigt generellt förlagda till utfartsvägar. Planförslaget bedöms inte strida mot Översiktsplan 2010. Planprocessen genomförs som standardförfarande.

Frågor besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se,
telefon växel 0503-350 00.