Antagande av detaljplan för del av Korsberga 1:1 m.m.

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Hjo kommun arbetar sedan 2009 med en ny detaljplan för att utvidga industriområdet i östra Korsberga, norr om Hjovägen. Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 att anta planförslaget. Beslutet att anta detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg som avslog överklagan. Mark- och miljödomstolens dom har överklagats till Mark- och Miljööverdomstolen.

Detaljplanens syfte är att säkerställa mark för en planerad anläggning för återvinning av avfall i anslutning till befintlig industri i östra delen av Korsberga, norr om länsväg 2879 Hjovägen. Planområdet omfattar cirka 7,3 hektar och är i enskild ägo. Större delen av planområdet föreslås få markanvändningen industri, en mindre del föreslås som skyddsområde för dagvattenhantering. Den gamla banvallen mellan Hjo och Stenstorp som är i kommunens ägo ingår i planområdet och föreslås få markanvändningen gång- och cykelväg. Planförslaget innebär visst avsteg från riktlinje i Översiktsplan 2010 som rör avståndet mellan industriområde och bostäder, vilket motiveras med att skyddsåtgärder införts. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att miljökvalitetsnormer överskrids. Handläggning har skett genom normalt planförfarande. 

Ärendet togs upp för antagande i kommunfullmäktige 2016-06-16 då man fattade beslut att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för en miljökonsekvensutredning och dagvattenutredning. Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-12 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att förtydliga frågan om dagvattenutredning och miljökonsekvenser i ärendet.

Byggnadsnämnden beslutade 2016-12-13 att be förvaltningen begära nytt remissutlåtande från Miljösamverkan Östra Skaraborg och Länsstyrelsen för att de skulle fördjupa sin genomgång av ärendet och ge besked om ytterligare utredningar bör ske i enlighet med kommunfullmäktiges återremiss. Under remisstiden svarade Länsstyrelsen att man inte såg att något har tillkommit som förändrar deras ställningstagande i förhållande till tidigare yttrande och Miljösamverkan östra Skaraborg svarade att man inte hade några synpunkter på förslaget. Planförslaget togs upp för antagande igen vid byggnadsnämndens möte 2017-03-28 då nämnden beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för att klarlägga hur man skulle gå vidare med planarbetet. 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut från 2016-06-16 har en dagvattenutredning utförts för nämnda område på fastigheten Korsberga 1:1. 

Ärendet togs upp för antagande igen i byggnadsnämnden 2018-01-23 och i kommunstyrelsen 2018-02-07. Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-22  att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 2018-03-07 beslutade kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att förtydliga frågan om miljökonsekvenser. Byggnadsnämnden har efter det (2018-03-27) beslutat föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.  Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 att anta planförslaget. Beslutet att anta detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg som avslog överklagan. Mark- och miljödomstolens dom har överklagats till Mark- och Miljööverdomstolen.

Efter att ärendet behandlades i kommunfullmäktige 2016-06-16 har illustrationen av dagvattendammen i skyddsområdet i norr utökats på plankartan och sidan 7 i planbeskrivningen reviderats.

Här kan du ta del av beslut och antagandehandlingarna med bilagor, om du vill ta del av andra handlingar som rör ärendet eller har frågor är du välkommen att höra av dig, se kontaktuppgifterna ovan.