Granskning om ändring av detaljplan för del av Hjo-Bengtstorp 1:19 m.fl.

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Vy över Hjo-Bengtstorp

Hjo kommun har upprättat ett förslag till ändrad detaljplan för del av Hjo-Bengtstorp 1:19 m.fl. (D166+D178), beläget vid Mullsjöns västra strand, nordväst om länsväg 2879 Hjo-Korsberga. Detaljplanens syfte är att utöka byggrätterna inom området.

Efter beslut i byggnadsnämnden (2021-09-07 §54) fick Samhällsbyggnad uppdraget att utöka byggrätten i gällande detaljplan. Förslag till detaljplan är nu föremål för granskning. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda.

Planområdet är beläget vid Mullsjöns västra strand, nordväst om länsväg 2879 Hjo-Korsberga. Detaljplanens syfte är att utöka byggrätterna inom området. Enligt de föreslagna planbestämmelserna utökas byggnadsarean för bostadshus och komplementbyggnad till 150 kvm respektive 40 kvm. Den totala byggnadsarean får dock inte överstiga 20 procent av tomtens areal. Detaljplanen följer intentionerna i översiktsplanen. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.
Efter samråd med Länsstyrelsen görs bedömningen att konsekvenser av genomförandet av planförslaget inte medför en betydande miljöpåverkan.

Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på: www.hjokommun.se
Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Hjo kommun: byggnadsnamnden@hjo.se
tel nr 0503-350 00.

Granskningstiden pågår 08 juni - 29 juni 2022. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 29 juni.

Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns.

Synpunkter framförs skriftligt till:
Postadress
Hjo kommun,
Samhällsbyggnad,
541 81 Hjo
e-post
byggnadsnamnden@hjo.se

Eventuella frågor ställs till:
Patrik Igelström
Planarkitekt
0503-350 00
patrik.igelstrom@hjo.se