Granskning av Detaljplan för Ärlan 7, Hjo stad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Förvaltningen har upprättat ett förslag till Ny detaljplan för Ärlan 7 i Hjo stad. Granskningstid: 2021-06-28 – 2021-07-23.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av två bostadshus på fastigheten och införa skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Planen hanteras genom standardförfarande. Planändringen bedöms ske i enlighet med intentionerna i översiktsplanen. Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 2021-05-03 – 2021-05-24.

Granskningstid: 2021-06-28 – 2021-07-23

Utställningslokaler: Hjo stadshus, Torggatan 2A, och Kulturkvarteret, Bangatan 1B, enligt ordinarie öppettider 

Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se senast 2021-05-24. Frågor besvaras av stadsarkitekt Charlotte Paulsson, telefon växel: 0503-350 00.

HJO KOMMUN

Byggnadsnämnden