Ändring av detaljplan för Kv. Kättingen m.fl.

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Efter beslut i kommunstyrelsen (2021-08-25 §89) fick Samhällsbyggnad uppdraget att göra en översyn av befintliga detaljplaner och ändra som de som kan effektiviseras. Förslag till detaljplan är nu föremål för granskning. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda.

Fastigheten är i norra delen av industriområdet i höjd med Sannaområdet. I området finns fyra detaljplaner som samtliga ska revideras och detta är första steget. Ändring innefattar att byggrätten utökas från 33 % till 80 %. Detta innebär att marken kan effektiveras och förtätas med byggnader.  Vidare så utökas även markanvändningen med verksamheter utöver redan markanvändningen, industri. Detta för att utöka möjligheterna för bredare användning av industriområdet. Detaljplanen överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på: www.hjokommun.se

Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Hjo kommun:
byggnadsnamnden@hjo.se
tel nr 0503-350 00.

Samrådstiden pågår 28 november – 20 december 2022. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 20 december.

Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns.

Synpunkter framförs skriftligt till:

Postadress
Hjo kommun,
Samhällsbyggnad,
541 81 Hjo

e-post
byggnadsnamnden@hjo.se

Eventuella frågor ställs till:
Patrik Igelström
Planarkitekt
0503-350 00
patrik.igelstrom@hjo.se