Detaljplan för Viktoria 2 & 3

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Efter beslut i byggnadsnämnden (2020-11-03 §77) fick Samhällsbyggnad uppdraget att möjliggöra för ytterligare en våning på ett befintligt flerbostadshus. Förslag till detaljplan är nu föremål för granskning. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda.

Fastigheten är belägen längs Vasagatan i centrala Hjo. Planen syftar till att möjliggöra ytterligare en våning på de befintliga trevåningshusen samt att säkerställa möjligheten att förse husen med hiss. Planen syftar till att säkerställa att ändringarna av byggnaderna tar hänsyn till de för byggnaderna identifierade kulturhistoriska värdena. Detaljplanen överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på: www.hjokommun.se

Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Hjo kommun:
byggnadsnamnden@hjo.se
tel nr 0503-350 00.

Granskningstiden pågår 19 april – 10 maj 2023. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 10 maj 2023.

Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns.

Synpunkter framförs skriftligt till:

Postadress
Hjo kommun,
Samhällsbyggnad,
541 81 Hjo

e-post
byggnadsnamnden@hjo.se

Eventuella frågor ställs till:
Patrik Igelström
Planarkitekt
0503-350 00
patrik.igelstrom@hjo.se