Detaljplan för fastigheten Gamla Rådhuset 11

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Efter beslut i kommunstyrelsen (2022-06-28 §58) fick Samhällsbyggnad uppdraget att möjliggöra för bostäder på fastigheten. Förslag till detaljplan är nu föremål för samråd. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda.

Fastigheten är belägen vid kyrkogårdens östra gräns. Planändringen syftar även till att göra byggrätten mer flexibel och möjliggöra en friare placering av huvudbyggnaden. Genom att mängden korsmark justeras, i förhållande till gällande detaljplan, kan en utökad och mer flexibel byggrätt möjliggöras för. Detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanen.

Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på: www.hjo.se

Planförslaget finns att tillgå på kulturkvarteret och i entrén på kommunhuset.

Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Hjo kommun: byggnadsnamnden@hjo.se

tel nr 0503-350 00.

Samrådstiden pågår 22 december - 19 januari. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 19 januari 2023.

Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns.

Synpunkter framförs skriftligt till:

Postadress
Hjo kommun,
Samhällsbyggnad,
541 30 Hjo

Synpunkter framförs digitalt till:
byggnadsnamnden@hjo.se

 
Eventuella frågor ställs till:
Patrik Igelström
Planarkitekt
0503-350 00
patrik.igelstrom@hjo.se