Samråd för Yxan 7 (Silon)

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Efter beslut i kommunstyrelsen (2021-11-23 §154) fick Samhällsbyggnad uppdraget att möjliggöra för en ny detaljplan för Yxan 7 för att möjliggöra bostäder. Förslag till detaljplan är nu föremål för samråd. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda och hanteras genom ett utökat förfarande.

Planområdet omfattar området fastigheten Yxan 7 som är beläget i södra delarna av industriområdet. Detaljplanen överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på: www.hjo.se Utställningshandlingar finns även att se på kulturkvarter och Stadshuset.

Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Hjo kommun: byggnadsnamnden@hjo.se
Tel nr 0503-350 00.

Samrådstiden pågår 18 april – 18 maj 2023. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 18 maj.

Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns.


Synpunkter framförs skriftligt till:
Postadress
Hjo kommun,
Samhällsbyggnad,
541 81 Hjo


e-post
byggnadsnamnden@hjo.se

Eventuella frågor ställs till:
Patrik Igelström
Planarkitekt
0503-350 00
patrik.igelstrom@hjo.se