Detaljplan för del av Söder 3:43, Knäpplan Väster i Hjo stad har vunnit laga kraft

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Byggnadsnämnden i Hjo kommun antog 2018-12-11 ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Söder 3:43, Knäpplan väster. Planen syftar till att vidareutveckla bostadsbebyggelsen i västra Hjo. Förslaget möjliggör 22 bostadstomter och omfattar även delar av en ny genomfartsväg som avser knyta ihop Lars i Knäpplans väg med Falköpingsvägen. Beslutet har vunnit laga kraft 2019-01-04.

Planområdet är beläget i Hjo stads sydvästra del, väster om Knäpplans förskola. Området är i kommunens översiktsplan utpekat som strategiskt utvecklingsområde och är delvis detaljplanelagt sedan tidigare (detaljplan D204). Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.
Här kan du ta del av antagandehandlingarna.

Frågor besvaras av stadsarkitekt Charlotte Paulsson eller planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.