Detaljplan för del av Söder 3:43 (Knäpplan södra)

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till Detaljplan för Knäpplan södra, del av Söder 3:43 Hjo stad. Planen syftar till att möjliggöra en vidareutveckling av bostadsbebyggelsen i västra Hjo. Utformningen av detaljplanen syftar till att säkerställa att bebyggelsen tar hänsyn till omkringliggande bebyggelse i form av siktlinjer och utsiktsförhållande.

Efter beslut i kommunstyrelsen (2021-03-31) fick Samhällsbyggnad uppdraget att möjliggöra för bostadsändamål på fastigheten. Förslag till detaljplan är nu föremål för granskning. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda. Planområdet omfattar ligger vid Knäpplan direkt söder om Knäpplans förskola i Hjo tätort.

Detaljplanen överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på: www.hjokommun.se

Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Hjo kommun: receptionen.kommunhuset@hjo.se
tel nr 0503-350 00.

Granskningstiden pågår 29 juni - 10 augusti 2022. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 10 augusti.

Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns.

Synpunkter framförs skriftligt till:
Postadress
Hjo kommun,
Samhällsbyggnad,
541 81 Hjo
e-post
byggnadsnamnden@hjo.se

 

Eventuella frågor ställs till:
Patrik Igelström
Planarkitekt
patrik.igelstrom@hjo.se