Åsen 5:11 (Grebban)

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan för Åsen 5:11 (Grebban). Planområdet ligger vid norra delen av Grebban.

Efter beslut i kommunstyrelsen (2021-10-27 §121) fick Samhällsbyggnad uppdraget att möjliggöra för bostadsändamål på fastigheten. Förslag till detaljplan är nu föremål för samråd. Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda.


Planområdet omfattar ca 2 hektar mark och ligger i norra delen av Grebban som är i direkt anslutning till Hjo tätort. Detaljplanen överensstämmelse med översiktsplanen.


Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på: www.hjokommun.se


Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Hjo kommun: byggnadsnamnden@hjo.se
tel nr 0503-350 00.

Samrådstiden pågår 08 juni - 29 juni 2022. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 29 juni.

Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under samrådstiden tolkas som att inga synpunkter finns.

Synpunkter framförs skriftligt till:
Postadress
Hjo kommun,
Samhällsbyggnad,
541 81 Hjo
e-post
byggnadsnamnden@hjo.se

 

Eventuella frågor ställs till:
Patrik Igelström
Planarkitekt
0503-350 00
patrik.igelstrom@hjo.se