Antagande av detaljplan för Varpet 1:17

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Byggnadsnämnden antog 2018-05-22 ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Varpet 1:17 beläget vid Mullsjöns södra strand, norr om länsväg 2879 Hjo-Korsberga och ett hundratal meter öster om Varpets gård.

Detaljplanens syfte är att ändra planbestämmelserna för en nyligen bildad fastighet. Enligt de föreslagna planbestämmelserna utökas byggnadsarean för bostadshus och komplementbyggnad. Den totala byggnadsarean får dock inte överstiga 20 procent av tomtens areal. Högsta tillåtna nockhöjd har angetts till 5,0 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Planförslaget bedöms inte strida mot Översiktsplan 2010. Planprocessen har genomförts som standardförfarande. 

Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla 2018-05-23 och beräknas vinna laga kraft
2018-06-13.

Frågor besvaras av stadsarkitekt Charlotte Paulsson, charlotte.paulsson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.