Antagande av Detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola i Hjo stad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kommunfullmäktige i Hjo kommun har den 17 oktober antagit Detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola i Hjo stad, Hjo kommun. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 23 oktober och beräknas vinna laga kraft den 14 november 2019.

Planområdet ligger i västra Hjo, norr om Falköpingsvägen och väster om Lundbyvägen. Förslaget syftar till att göra det möjligt att bygga en ny F-6-skola (förskoleklass – årskurs 6), särskola F-6 och fritidshem F-6, med en idrottshall som även kan användas efter skoltid. Förslaget ska också göra tillbyggnad av förskola eller utbyggnad av skolan möjlig. Planområdet ligger närmare drivmedelstationer än vad översiktsplanens riktlinje anger. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Planförslaget har varit ute på samråd 2019-01-15 – 2019-02-12 och funnits tillgängligt för granskning 2019-06-25 - 2019-08-25. De y
ttranden som kommit in har sammanställts i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.

Ett beslut att anta en detaljplan får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda,
om beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden, eller
överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning.

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00