Antagande av detaljplan för del av Söder 3:43, Knäpplan Väster i Hjo stad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Byggnadsnämnden i Hjo kommun antog 2018-12-11 ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Söder 3:43, Knäpplan väster. Planen syftar till att vidareutveckla bostadsbebyggelsen i västra Hjo. Förslaget möjliggör 22 bostadstomter och omfattar även delar av en ny genomfartsväg som avser knyta ihop Lars i Knäpplans väg med Falköpingsvägen. Beslutet förväntas vinna laga kraft 2019-01-04.

Planområdet är beläget i Hjo stads sydvästra del, väster om Knäpplans förskola. Området är i kommunens översiktsplan utpekat som strategiskt utvecklingsområde och är delvis detaljplanelagt sedan tidigare (detaljplan D204). Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Planförslaget har varit ute på samråd 2018-04-13 – 2018-05-06 och funnits tillgängligt för granskning 2018-06-29 - 2018-08-20.
Här kan du ta del av samrådsförslaget.
Här kan du ta del av granskningsförslaget.

Frågor besvaras av stadsarkitekt Charlotte Paulsson eller planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.