Ändring av stadsplan S33, fastigheten Vega 10 är antagen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Byggnadsnämnden i Hjo kommun har den 10 december antagit Ändring av stadsplan S33, fastigheten Vega 10 i Hjo stad, §101. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla 17 december och beräknas vinna laga kraft 8 januari 2020.

Planområdet utgörs av fastigheten Vega 10 som gränsar mot gatorna Hammarsvägen, Kvarngatan och Vekagatan i Hjo stad. Syftet med ändringen är dels att utöka byggrätten så att det blir möjligt att uppföra inglasade uterum och dels att bevara områdets enhetlighet. Ändringen strider inte mot översiktsplanen och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Planförslaget har varit ute på samråd 2019-09-23 – 2019-10-13 och funnits tillgängligt för granskning 2019-11-12 – 2019-12-01. De y
ttranden som kommit in har sammanställts i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.

Ett beslut att anta en detaljplan får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda,
om beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden, eller
överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning.

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00