Antagande av Ändring av detaljplan D177 i Korsberga

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Byggnadsnämnden beslutade den 2 juli om att anta Ändring av D177, fastigheten Hamrum 3:50 i Korsberga. Beslutet anslogs på kommunens hemsida den 5 juli och beräknas vinna laga kraft den 27 juli 2019.

Det föreslagna området för ändring utgörs av fastigheten Hamrum 3:50 som gränsar mot vägarna Hjovägen, Grusvägen och Sockertoppsvägen i Korsberga, tidigare Elimkyrkan. Syftet med ändringen är att utöka byggrätten så att det blir möjligt att uppföra tillbyggnader för bostadsändamål i väster och norr. Ändringen bedöms inte strida mot Översiktsplan 2010.

Planen har varit ute på granskning hos berörda sakägare och myndigheter mellan 2019-06-05 – 2019-06-23. Planhandlingarna har också funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på kulturkvarteret samt på kommunens hemsida. Yttrandena har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Planen har hanterats genom standardförfarande och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.

Länk till kommunens anslagstavla där beslutet finns i byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll, §62

Frågor besvaras av planarkitekt Louise Eriksson, louise.eriksson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.