Antagande för ändring av detaljplan för fastighet Hjo-Bengtstorp 1:19 m.fl.

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Vy över Hjo-Bengtstorp

Kommunfullmäktige i Hjo kommun antog 2022-09-15 (KS § 63) Detaljplan för fastighet Hjo-Bengtstorp 1:19 m.fl. Hjo kommun, Västra Götalands län. Justering av protokoll med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2022-09-21. Detaljplanens syfte är att utöka byggrätterna inom området.

När en detaljplan har antagits kan beslutet överklagas av sakägare. Sakägare är den som före utgången av granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.


Överklagar gör du genom en skrivelse ställd till mark- och miljödomstolen.

Skrivelsen ska lämnas/skickas till kommunen som prövar om överklagandet kommit in i rätt tid och som därefter skickar skrivelsen och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen.

Tala om vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange planens rubrik och/ eller beslutsparagraf. Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med sådant som du anser har betydelse för ärendet.

Kommunen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. Överklagan skall vara inskickad senast 2022-10-12 Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer.