Samråd om Ändring av detaljplan för Norr 5:6 m.fl. (Hotell Bellevue) D172

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun har upprättat ett förslag till Ändrad detaljplan för Norr 5:6 m.fl. (Hotell Bellevue), Hjo stad. Detaljplanens syfte är att ändra användning från parkmark till kvartersmark på en del av parkmarken söder om Hotell Bellevue och på så sätt möjliggöra för en tillbyggnad till hotellet.

Hotell Bellevue och angränsande kvarter omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och vid nybyggnad ska särskild hänsyn tas till den värdefulla miljön och befintliga byggnader. Hotellet ingår dock inte i byggnadsminnet som framför allt utgörs av Stadsparken och dess villor. Den parkmark som behöver tas i anspråk ingår ungefär till hälften i byggnadsminnet. Planen hanteras genom utökat förfarande. Genomförandetiden för gällande detaljplan utgick 2020-12-24. Planändringen bedöms ske i enlighet med intentionerna i översiktsplanen.

Samrådstid: 2021-05-03 – 2021-05-24

Från och med 2021-05-03 finns planförslaget tillgängligt i Hjo stadshus, Torggatan 2A, under husets ordinarie öppettider.

Samrådsmöte kommer att hållas digitalt via Microsoft Teams den 17/5 kl. 19.00: Anmälan skickas till charlotte.paulsson@hjo.se senast 14/5.

Den som inte senast under samråds- och /eller granskningstiden framfört skriftliga synpunkter mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 541 81 Hjo eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se senast . Frågor besvaras av stadsarkitekt, charlotte.paulsson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.

HJO KOMMUN

Byggnadsnämnden