Ändring av detaljplan för Kv. Sågen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Efter beslut i byggnadsnämnden (2023-04-25 §48) fick Samhällsbyggnad uppdraget att möjliggöra ytterligare utfart från fastigheten Sågen 8, för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell. Berörd fastigheten är belägen vid korsningen industrigatan/Sveavägen. Förslag till detaljplan är nu föremål för samråd.

Information om förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till detaljplan har även skickats till myndigheter och övrigt berörda. Detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanen.

Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns att tillgå i sin helhet på: www.hjo.se

Planförslaget finns att tillgå på kulturkvarteret och i entrén på kommunhuset.
Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Hjo kommun: byggnadsnamnden@hjo.se
tel nr 0503-350 00.


Samrådstiden pågår 8 maj – 23 maj. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 23 maj 2023.


Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under granskningstiden tolkas som att inga synpunkter finns.

Synpunkter framförs skriftligt till:
Postadress
Hjo kommun,
Samhällsbyggnad,
541 30 Hjo

e-post
byggnadsnamnden@hjo.se

Eventuella frågor ställs till:
Patrik Igelström
Planarkitekt
0503-350 00
patrik.igelstrom@hjo.se