Miljötips i maj: stoppa spridningen av invasiva arter!

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

jättebalsamin mot vägg

Vi behöver hjälpas åt för att stoppa spridningen av invasiva främmande arter eftersom de hotar den biologiska mångfalden. Jättebalsamin är ett exempel på en vanlig invasiv art i Hjo men det finns fler. Läs mer om vad du kan göra för att stoppa spridningen av främmande invasiva arter!

Invasiva arter är ett ökande och allvarligt hot mot den biologiska mångfalden men det finns också stora ekonomiska risker förknippat med spridningen. Den negativa utvecklingen hejdas om vi blir fler som blir medvetna om riskerna med vissa arter.

Vad är främmande invasiva arter?

Det är djur, växter eller svampar som har tagits till Sverige med hjälp av människan. Antingen avsiktligt eller oavsiktligt har de flyttats till en miljö där de sprider sig snabbt och orsakar stor skada på naturen. Det kan vara växter som helt tränger ut andra, inhemska växter eller djur som konkurrerar ut de inhemska djurarterna. Det är väldigt resurskrävande och svårt att bekämpa invasiva växter, och problemen ökar i takt med att klimatzonerna förskjuts och vi blir fler människor som dessutom reser mer.

Varför är det ett problem med invasiva växter?

Jättebalsamin och lupin är exempel på två invasiva växter som konkurrerar ut andra växter på flera sätt.  De drar till sig pollinatörer, till exempel bin, vilket gör att de inhemska växterna får färre besök av pollinerare och därmed minskad frösättning. I takt med att de invasiva växterna förökar sig får vi färre och färre inhemska växter. Dessutom ändras näringsomsättningen i marken och det missgynnar andra arter.

Parkslide är en invasiv art som orsakar stora skador. Parksliden är snabbväxande och bildar täta bestånd som tränger ut inhemska växtarter. Den är väldigt svår att bekämpa och vet man inte hur man ska gå till väga så kan man förvärra situationen. Parksliden kan med sina kraftiga rötter tränga in i byggnader och vattenledningar och därför får den stor påverkan på markanvändning och ekonomi i samhället. 

Vem ansvarar?

Vi har alla skyldighet enligt lag att hindra spridning av de EU-listade arterna. Du får till exempel inte odla, transportera eller släppa ut i naturen de invasiva arter som finns med på EU-listan. Så om du har t ex jättebalsamin eller jätteloka på din mark så har du som markägare ansvar för att se till att den inte sprids. Det innebär att du inte får slänga dessa växter på återvinningscentralens trädgårdsavfall, köra dem på ett öppet släp eller kompostera dem i naturen.

Om du hittar invasiva arter i naturen kan du hjälpa till genom att rapportera in fyndet i Artportalen via invasivaarter.nu.

Flera myndigheter ansvarar för hanteringen av invasiva arter. Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket är viktiga aktörer. På länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om invasiva arter och rapportera fynd av dem.

Så hanterar du invasiva arter

I denna video får du lite tips om hur du kan hjälpa till att hindra spridningen av invasiva arter.