Om- och tillbyggnad av Korsberga skola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Ritning av om- och tillbyggnad Korsberga skola

Efter flera avstämningar där verksamheten fått komma med förslag på ändringar och efter att ritningen har samverkats fackligt har beslut tagits om att gå vidare med aktuell ritning för om- och tillbyggnad av Korsberga skola.

I budgeten för 2018 avsattes medel för att bygga en ny förskola med tre avdelningar i Korsberga. Detta efter att antalet barn i förskolan ökat och för att förskolan i Korsberga bedrev sin verksamhet i paviljonger samt i en villa på skolans område. Förskolan var tidigare förlagd i andra lokaler men inte på skolans område. I takt med att antalet barn inom förskolan ökade växte verksamheten ur de lokalerna och paviljonger hyrdes in och placerades på skolans område. 

2018 fick förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av skolorganisationen inom Hjo kommun. I väntan på utredningen flyttades medlen för att bygga förskolan i Korsberga till kommande kalenderår. I oktober 2019 avrapporterades utredningen Utredningsuppdrag framtida skolorganisation till kommunstyrelsen med förslag till beslut att behålla nuvarande skolorganisation. 

Länk till -  Utredningsuppdrag framtida skolorganisation

Behovsanalys

Utifrån beslutet om att behålla nuvarande skolorganisation fick förvaltningen i uppdrag att skyndsamt påbörja projektet om- och tillbyggnad av Korsberga skola. Förvaltningen har under vintern 2019–2020 tillsammans med pedagoger från förskola, fritids och skola tagit fram en behovsanalys för verksamheten. Den behovsanalysen tog projektgruppen bestående av verksamhetsutvecklare, projektingenjör samhällsbyggnad, rektor samt skolchef med till första mötet med arkitekterna. Utifrån behovsanalysen fick arkitekten i uppdrag att inom befintlig skolbyggnad och med eventuell utbyggnad komma med förslag på ritning för att uppfylla verksamhetens behov.

Projektet går in i ett nytt skede

Efter flera avstämningar där verksamheten fått komma med förslag på ändringar och efter att  ritningen har samverkats fackligt har beslut tagits om att gå vidare med aktuell ritning (Länk till aktuell ritning). Föräldraföreningen FRIS i Korsberga bjöd i februari in förvaltningen till ett möte där representanter från samhällsbyggnad, rektor, skolchef, verksamhetsutvecklare samt ordförande i Barn och ungdomsutskottet var representerade. Under mötet fördes bl.a. en dialog kring ritningen, skolans och förskolans organisation, busstransporter och elevernas undervisning både utifrån ett likvärdighetsperspektiv men också utifrån elevernas garanterade undervisningstid. Förvaltningen kommer fortsatt att hålla Föräldraföreningen, vårdnadshavare, elever och verksamheten uppdaterad under projektets gång.

Nu går projektet in i nästa skede med att ta fram ett förfrågningsunderlag som sedan kan gå ut på upphandling.