Tillsyn av plan- och bygglagen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

 • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
  0503-350 00 (vx)
  Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
  E-post

Byggnadsnämnden har ansvar för att utöva tillsyn över att bygg-, mark- och rivningsåtgärder följer lagen. Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas.

Utöver detta ingår det i byggnadsnämndens ansvar att ha tillsyn över att ägare tar sitt ansvar att underhålla sina byggnader med mera, samt att funktionskontrollanter och kontrollansvariga sköter sina uppgifter enligt lagen.

Exempel på funktioner som regelbundet ska kontrolleras är ventilationssystem samt samt hissar och andra motordrivna anordningar i byggnader.

Tillsynsmyndigheten är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse, en dom eller andra beslut. Det finns ett antal möjligheter som byggnadsnämnden har till sitt förfogande för att säkerställa att eventuella brister åtgärdas och att överträdelser rättas till:

 • Byggsanktionsavgifter
 • Förelägganden
 • Ingripande (förbud)
 • Vite och handräckning

Byggsanktionsavgifter

En byggsanktionsavgift ska tas ut om:

 • byggnadsarbeten påbörjas före det att startbesked har meddelats eller
 • det byggda tas i bruk före det att slutbesked har meddelats.

Det belopp som byggsanktionsavgiften ska uppgå till bestäms av 9 kap. plan- och byggförordningen och kan bli mycket kännbara. Se rubriken Olovligt bygge.

Förelägganden

Om det skett en överträdelse av bestämmelser, domar eller beslut som omfattas av byggnadsnämndens tillsyn kan nämnden under vissa förutsättningar besluta om olika typer av förelägganden för att åstadkomma rättelse eller genomförande av en åtgärd.

Lovföreläggande

Om någon har byggt eller rivit något som kräver bygg-, mark- eller rivningslov – och byggnadsnämnden bedömer att lov kan beviljas i efterhand – kan nämnden förelägga ägaren att söka lov i efterhand.
Om föreläggandet inte följs kan nämnden besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta en ansökan med tillhörande handlingar.

Föreläggande om underhållsutredning

Om det brister i underhåll av ett byggnadsverk får byggnadsnämnden ge i uppdrag åt en sakkunnig att på ägarens bekostnad utreda behovet av underhållsåtgärder.

Åtgärdsföreläggande

Om någon låter bli att vidta en åtgärd som han eller hon är skyldig att göra byggnadsnämnden förelägga denne att vidta åtgärden.

Rättelseföreläggande

Om någon har byggt eller rivit något som kräver bygg-, mark- eller rivningslov – och byggnadsnämnden bedömer att lov kan beviljas i efterhand – kan nämnden förelägga ägaren att söka lov i efterhand.

Om någon har utfört något utan bygg-, mark- eller rivningslov – och byggnadsnämnden bedömer att lov inte kan beviljas i efterhand, kan nämnden besluta om rättelse. I de flesta fall gäller det att det byggda ska rivas eller att marken ska återställas.

Rivningsföreläggande

Om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat och inte sätts i stånd inom skälig tid kan byggnadsnämnden besluta att byggnadsverket ska rivas.

Föreläggande för ökad trafiksäkerhet

Byggnadsnämnden kan besluta att stora olägenheter för trafiksäkerheten som beror på ett byggnadsverk ska åtgärdas.

Föreläggande om stängsel kring industrianläggningar som inte används

Om ett byggnadsverk för industriändamål inte längre används får byggnadsnämnden förelägga ägaren att anordna stängsel.

Ingripande (förbud)

Förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd

Om ett byggnads-, rivnings- eller markarbete medför fara för människors liv eller hälsa ska byggnadsnämnden förbjuda att arbetet fortsätter.

Om ett byggnads-, rivnings- eller markarbete strider mot plan- och bygglagen eller ett belut eller föreskrift med stöd av lagen får byggnadsnämnden förbjuda att arbetet fortsätter.

Ett sådant beslut får fattas på delegation av handläggare på bygglovskontoret och gäller med omedelbar verkan.

Förbud mot användning av byggnadsverk

Om ett byggnadsverk har brister som kan äventyra människors säkerhet, eller det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked, får byggnadsnämnden besluta att byggnadsverket inte får användas.

Ett sådant beslut får fattas på delegation av handläggare på bygglovskontoret och gäller med omedelbar verkan.

Byte av och ingripanden mot en funktionskontrollant eller kontrollansvarig

Om en funktionskontrollant åsidosätter sina skyldigheter får byggnadsnämndenbessluta att en annan ska utses.

Om en kontrollansvarig åsidosätter sina skyldigheter ska byggnadsnämnden entlediga den kontrollansvarige och efter förslag från byggherren utse en ny.

Vite och handräckning

Som påtryckningsmedel (juridisk benämning är verkställighetsmedel) får föreläggandena eller förbuden ovanför förenas med vite eller handräckning.