Att bygga olovligt kan bli mycket kostsamt

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

  • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
    0503-350 00 (vx)
    Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
    E-post

Att bygga olovligt eller att exempelvis påbörja bygget innan något startbesked har lämnats kan bli en kostsam affär.

I samband med att nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2 maj 2011 infördes ett nytt sanktionssystem för olovligt byggande. Då infördes en byggsanktionsavgift – en extra avgift som exempelvis ska tas ut för åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov och som har utförts utan startbesked. Andra tillfällen då byggsanktionsavgift ska tas ut är om du helt eller delvis använder en byggnad för väsentligt annat ändamål än det finns bygglov för – eller om du tar en byggnad i bruk utan att ha fått slutbesked.

På motsvarande sätt ska sanktionsavgift tas ut för anmälningspliktiga åtgärder – exempelvis attefallshus och installation eller väsentlig ändring av eldstad – som har påbörjats utan startbesked.

Avgifterna är höga. Storleken framgår av plan- och byggförordningens kap 9. På Boverkets hemsida finns en guide för beräkning av byggsanktionsavgifter. Där kan du se hur stora avgifterna kan bli.

Byggnadsnämnden fattar beslut

Observera att kommunen ska ta ut dessa byggsanktionsavgifter. Beslut om att ta ut en sådan avgift fattas av byggnadsnämnden. Enda möjligheten att helt slippa avgift är att rättelse sker innan nämnden tar upp frågan till överläggning på ett sammanträde. Rättelse innebär inte att söka bygglov eller anmäla sin åtgärd i efterhand, utan att riva det som har byggts eller montera ner det som har installerats utan startbesked.

Vissa olovliga åtgärder går ju inte att rätta till – exemeplvis att ha bedrivit en verksamhet olovligt i en lokal, att ha rivit en bärande vägg utan startbesked eller att ha tagit en bostad i bruk innan man fått slutbesked.

Byggnadsnämnden får i ett enskilt fall bestämma att avgiften ska reduceras till hälften eller till en fjärdedel. Detta förekommer om nämnden gör bedömningen att avgiften inte står i rimlig proportion till överträdelsen. Byggnadsnämnden kan också väga in om den olovliga åtgärden inte har skett "uppsåtligen eller av oaktsamhet" eller om den av andra skäl kan anses vara mindre allvarlig.

Möjlighet att yttra sig

Innan nämnden beslutar om byggsanktionsavgift eller andra påföljder såsom förelägganden eller ingripanden måste alltid den som berörs ges tillfälle att yttra sig. Har du gjort något olovligt är detta alltså en möjlighet för dig att argumentera för att få en reducerad avgift eller förklara att det du har gjort inte alls är olovligt.

Observera att byggsanktionsavgiften inte ersätter några andra avgifter. Om det går att bevilja bygglov och startbesked i efterhand görs den prövningen retroaktivt. Då tillkommer avgiften för denna handläggning – helt enligt gällande taxa. Om det av olika skäl inte går att bevilja bygglov i efterhand riskerar du – utöver sanktionsavgift – dessutom att tvingas riva det du har byggt.