Kart- och mättjänster

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Kommunen fastställer namn på gator, kvarter, stadsdelar, allmänna platser och kommunala inrättningar (skolor, barnstugor, idrottsanläggningar) inom detaljplanelagt område. Kommunen utför också de flesta typer av mätningsuppdrag i Hjo, så som inmätning, utsättning, gränsvisning osv. Förrättningar inom Hjo kommun är det däremot Lantmäteriet i Mariestad som genomför. För att läsa mer, klicka på rubrikerna nedan.

 • Att adresser både är aktuella och korrekta är viktigt för en rad verksamheter i olika delar av samhället. Till exempel måste utryckningsfordon kunna hitta till rätt plats. Det är därför viktigt att adresserna utformas på ett logiskt sätt och att de är

  I Sverige är det kommunerna själva som bestämmer adresser/gatunamn. Det står i lagen för lägenhetsregister (2006:378). Hjo kommun beslutar alltså om adresser i Hjo. Kommunen överför adressuppgifterna till ett register hos Lantmäteriet, som i sin tur sprider adresserna vidare i samhället.

  Hjo kommun sätter adresser enligt Svensk standard och enligt de riktlinjer som Lantmäteriet tagit fram. Vid adressättning i tätorterna används gatunamn med nummer och vid behov en bokstav. På landsbygden används normalt by- och eventuellt gårdsnamn kombinerat med nummer och eventuell bokstav.

  Nummer anges i stigande ordning för fastigheterna längs en gata. Infarten till respektive fastighet och fastighetens placering är avgörande vid bestämning av nummer. Numrering görs med jämna nummer på ena sidan och udda nummer på andra sidan gatan. Vid avstyckning av fastigheter, behålls numret med efterföljande bokstav som tillägg, om det inte är möjligt att tilldela den nya fastigheten ett annat nummer.

  Om det finns två eller flera bostadshus på samma fastighet får alla hus egna adresser. Om samma bostadshus har två eller flera lägenheter med separata huvudentréer får varje sådan entré en egen belägenhetsadress.

  Exempel på belägenhetsadresser

  Gatunamn + nummer
  Gatunamn + nummer + bokstav
  Bynamn + nummer
  Bynamn + gårdsnamn + nummer

 • Gränspåvisning innebär att gränsens läge markeras med träkäpp eller annan enklare markering enligt kommunens baskarta.

  Det är bra att göra en gränspåvisning när du osäker på var din fastighetsgräns går.

  Gränspåvisning är inte en juridiskt gällande åtgärd. För permanent gränsmarkering krävs en lantmäteriförrättning.

 • Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. I bygglovsbeslutet och vid byggsamrådet informeras om utstakning krävs.

  Grovutstakning

  Utstakningen innebär att byggnadens läge markeras ungefärligt på marken inför sprängning eller schaktning.

  Finutstakning

  Utstakningen innebär att byggnadens läge markeras med hög noggrannhet på marken eller profiler.

  Lägeskontroll

  Kontrollen innebär att byggnadens läge kontrolleras mot givet bygglov. Den utförs vanligtvis efter att grunden formsatts för att eventuella fel ska kunna rättas till innan gjutning sker.

 • Den som äger flerbostadshus eller småhus ska rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett register. Fastighetsägare rapporterar förändringar till Hjo kommun.

  Utgångspunkten är att rapporteringen i huvudsak görs i samband med hantering av bygglov.

  Lägenhetsregistrets syfte är att skapa hushålls- och bostadsstatistik som ska användas i samhällsplanering och forskning. När registret är upprättat i hela Sverige kommer folkbokföring att ske på lägenhet, i stället för som nu på fastighet.

 • Du behöver en nybyggnadskarta när du ansöker om bygglov för att till exempel bygga nytt bostadshus. Nybyggnadskartan innehåller bland annat fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser och byggnader.

  Det är kommunens bygglovsenhet som avgör om nybyggnadskarta eller annat underlag behövs.

  Nybyggnadskarta

  Nybyggnadskartan styr var på tomten den nya byggnaden kan ligga. På den ritar du in den önskade placeringen av huset. Kartan innehåller bland annat fastighetsgränser, detaljplanens bestämmelser, existerande byggnader, höjder, nivåförhållanden och anslutningspunkter för vatten och avlopp. För att se exempel på hur du använder nybyggnadskartan, se länken "Innehåll i bygglovsansökan" nedan.

  Leverans av nybyggnadskarta sker som CAD- och PDF-filer. 

  Förenklad nybyggnadskarta

  För tillbyggnader och komplementbyggnader m.m. kan det behövas en förenklad nybyggnadskarta. Den förenklade nybyggnadskartan innehåller varken planbestämmelser eller VA-information.

  Leverans sker normalt som CAD- och PDF-fil.

  Obs! En nybyggnadskarta får, när den skickas in med en ansökan om bygglov, inte vara äldre än två år från den dag den upprättades. Nybyggnadskartan gäller dessutom bara om förhållandena på platsen inte har ändrats.

 • För ett par år sedan bytte Hjo kommun referenssystem i höjd till det nationella höjdsystemet RH2000. Det innebär att en höjd i RH2000 är 89,2 centimeter högre än i tidigare höjdsystem.

  Kontrollera alltid uppgift om höjdsystem på alla handlingar där höjddata förekommer.

  Efter övergången till RH2000 är det särskilt viktigt att tänka på vilket höjdsystem man har data i. Om man till exempel har fått ut en karta från kommunen före 2013 kommer den att innehålla det gamla höjdsystemet, det vill säga RH00 (Rikets Höjdsystem 1900). Från och med 2013 är alla data från kommunen vara i RH2000 om man inte begär annat.

  Kontrollera alltid uppgift om höjdsystem på alla handlingar där höjddata förekommer.

  På riktigt gamla ritningar och kartor kan information om höjdsystem saknas eller vara ofullständig.

  Den genomsnittliga skillnaden mellan RH00 och RH2000 i Hjo stad är +89,2 m, det vill säga en höjd i RH2000 är 89,2 cm högre än i RH00.

  Varför bytte man höjdsystem?

  2013 bytte Hjo kommun, referenssystem i höjd till det nationella systemet RH2000.

  Anledningarna till detta är framför allt:

  • RH2000 är ett nationellt system av mycket hög kvalitet som statliga Lantmäteriet ansvarar för. I och med att de flesta andra kommuner också kommer att byta höjdsystem förbättras möjligheterna till datautbyte och projekt som går över kommungränser blir lättare att hantera.

  • RH2000 beskriver verkligheten på ett bättre sätt än det nuvarande systemet RH00 som relaterar till vattenytan år 1900. Landhöjningen har gjort att höjden "0 m" numera ligger en bit upp på land.

  • Vid mätning med satellitsystem (GPS) blir noggrannheten betydligt bättre i RH2000. GPS-teknik kan i många fall spara tid vid inmätningar och med större noggrannhet är det möjligt att tillämpa systemet inom fler områden.