Överklaga ett beslut

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

  • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
    0503-350 00 (vx)
    Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
    E-post

Du kan överklaga byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen. Det kan till exempel gälla beslut att avslå din ansökan om bygglov eller strandskyddsdispens. Andra beslut som du kan överklaga är byggsanktionsavgifter, förelägganden och ingripanden. Även du som granne har möjlighet att överklaga beslut om bygglov och förhandsbesked om du inte är nöjd och anser att exempelvis ett bygge kommer att skapa olägenheter för dig.

Beslut om startbesked eller slutbesked får dock överklagas enbart av sökanden. Detta innebär att attefallshus och attefallstillbyggnader som ligger längre från tomtgräns än 4,5 meter och uppfyller lagens utformningskrav inte kan överklagas av dig som granne. 

Om länsstyrelsen inte ändrar belsutet utan fastställer kommunens beslut kan du överklaga även detta till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Därefter återstår endast den högsta instansen som är Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i Stockholm. För att ditt överklagande ska tas upp där måste domstolen ge prövningstillstånd. Om Mark- och miljööverdomstolen inte ger prövningstillstånd går detta beslut inte att överklaga. Då faställs istället Mark- och miljödomstolens beslut.

Du har tre veckor på dig att överklaga om du har delgivits beslutet och fyra veckor om du har fått kännedom om beslutet genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Om ett beslut inte överklagas vinner det laga kraft direkt efter den tiden.

Överinstansernas beslut vinner laga kraft om det inte har överklagats när tiden för överklagande har gått ut. När ett beslut vinner laga kraft kan det inte längre överklagas.

Om du vill överklaga byggnadsnämndens beslut gör du en skrivelse som är riktad till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, men du skickar den till Hjo kommun.

Märk själva överklagan med:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Skicka till:
Hjo kommun
Byggnadsnämnden
544 81  HJO