Hur lång tid tar det?

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

  • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
    0503-350 00 (vx)
    Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
    E-post

Alla ärenden är olika och i de flesta fall har vi svårt att säga någon exakt tid, eftersom den beror på flera saker som vi inte alltid råder över. Vi kan bland annat behöva skicka ut remisser, kontakta grannar och göra platsbesök.

Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden meddela ett beslut inom tio veckor från det att fullständiga ansökningshandlingar har kommit in.

Om det behövs – exempelvis om en utredning behöver göras – får tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Oftast går det snabbare än tio veckor att få bygglov. De flesta beslut fattas löpande av tjänstemännen på delegation. Om handläggningen drar ut på tiden beror det oftast på att ärendet är komplicerat av olika skäl ofta i kombination med att beslutet behöver fattas av byggnadsnämnden.

Genom att snabbt lämna in kompletta handlingar kan du själv bidra med att göra handläggningstiden kortare.

Generellt tar ärenden på landsbygden något längre tid än ärenden inom planlagt område. På landsbygden ges nämligen grannarna alltid två veckor på sig att yttra sig om förslaget. Inom planlagt område skickas remiss till grannarna endast om åtgärden strider mot planen – eller om handläggaren gör bedömningen att åtgärden påverkar grannarna på något annat sätt. Exempelvis kan det handla om att få sin sjöutsikt försämrad.

Ibland kan inte byggnadsnämnden bevilja bygglov – exempelvis om det du vill bygga inte följer bestämmelserna i detaljplanen. Ett eventuellt beslut om avslag fattas alltid av byggnadsnämnden – aldrig på delegation. Vi är då skyldiga ett ge dig en möjlighet att yttra dig, ändra din ansökan eller återta din ansökan innan något beslut fattas.

Om du vill få din sak prövad i högre instans låter du byggnadsnämnden fatta sitt beslut som du har rätt att överklaga.