Avgifter för bygglov

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Gammal plånbok med pengar

Byggnadsnämnden tar ut en avgift för olika lov och åtgärder. Avgiften bestäms utifrån en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Den gäller inom plan- och bygglagens område samt för mät- och kartteknisk verksamhet.

Avgiften bestäms utifrån en rad faktorer, bland annat:

  • Typ av åtgärd (byggnad, skylt, ändrad användning eller annat)

  • Om det behövs tekniskt samråd eller inte

  • Byggnadens area

  • Om åtgärden är en liten avvikelse från detaljplanen eller ligger utanför planlagt område och remiss behöver skickas till grannar

  • Om en planavgift ska tas ut

  • Utstakning av mätingenjör

  • Nybyggnadskarta

Därför kan avgiften skilja för dig och grannen, även om ni fått lov för liknande åtgärder.

Även om du tar tillbaka din ansökan kan kommunen ta ut en avgift om handläggning påbörjats. Får du ett negativt besked tas en avgift ut för den handläggning som har gjorts.

De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för handläggningen tas ut även om beslutet senare ändras i högre instans.

Beloppen i vår taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och "Prisindex för kommunal verksamhet" (PKV) oktober månad året före det år taxan började gälla. Byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja avgiftsbeloppen med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Här kan du se vår bygglovstaxa 

Svartbygge (olovligt byggande)

Att bygga utan bygglov är olagligt och kan bli dyrt. Enligt plan- och bygglagen är den som bygger olovligt skyldig att betala en sanktionsavgift.

Planavgift​

För byggnationer inom detaljplanerade områden tas vanligen en planavgift ut. Om du bor i detaljplanerat område där planen vunnit laga kraft 2003 och framåt, kan det vara viktigt att ta reda på hur stor planavgiften blir i ditt ärende.