Avgifter för bygglov

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Gammal plånbok med pengar

Byggnadsnämnden tar ut en avgift för olika lov och åtgärder. Avgiften bestäms utifrån en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Den gäller inom plan- och bygglagens område samt för mät- och kartteknisk verksamhet.

Avgiften bestäms utifrån en rad faktorer, bland annat:

  • Typ av åtgärd (byggnad, skylt, ändrad användning eller annat)

  • Om det behövs tekniskt samråd eller inte

  • Byggnadens/byggnadsdelens area

  • Om åtgärden är en liten avvikelse från detaljplanen eller ligger utanför planlagt område och remiss behöver skickas till grannar

  • Om en planavgift ska tas ut

  • Utstakning av mätingenjör

  • Nybyggnadskarta

Därför kan avgiften skilja för dig och grannen, även om ni fått lov för liknande åtgärder.

Dessutom ingår underrättelse av beviljade bygglov till grannar samt kungörelse i Post- och inrikestidningar enligt PBL 9 kap 31§. Detta tar vi ut en administrativ avgift för.

Även om du tar tillbaka din ansökan kan kommunen ta ut en avgift om handläggning påbörjats. Får du ett negativt besked tas en avgift ut för den handläggning som har gjorts.

De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för handläggningen tas ut även om beslutet senare ändras i högre instans.

Avgifterna grundas på prisbasbeloppet, som är 45 500 kronor år 2018. Observera att prisbasbeloppet ändras årligen.

I vår bygglovstaxa kan du läsa mer om vad som ingår i den kostnad kommunen tar betalt för vid prövning och tillsyn av ärenden

Förhandsbesked på kostnaderna?

Tyvärr kan du sällan få en exakt uppgift i förväg om vad ditt bygglov kommer att kosta. Det är svårt att bedöma ett ärendes storlek och hur komplicerat det är innan ärendet kommit in. Dessutom kan det under ärendets gång uppstå nya frågor.

Svartbygge (olovligt byggande)

Att bygga utan bygglov är olagligt och kan bli dyrt. Enligt plan- och bygglagen är den som bygger olovligt skyldig att betala en sanktionsavgift.

Planavgift​

För byggnationer inom detaljplanerade områden tas vanligen en planavgift ut. Om du bor i detaljplanerat område där planen vunnit laga kraft 2003 och framåt, kan det vara viktigt att ta reda på hur stor planavgiften blir i ditt ärende.