Anmälan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

 • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
  0503-350 00 (vx)
  Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
  E-post

Det finns byggåtgärder som inte behöver någon form av lov, men som kräver att du gör en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är de så kallade attefallshusen, bygglovsbefriad tillbyggnad, komplementbyggnad och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus, eller när du ska installera en kamin eller annan eldstad.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder:

 • Bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 30 m² byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, det så kallade Attefallshuset.
 • Göra en tillbyggnad till en- eller tvåbostadshus med 15 m² bruttoarea.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Att installera eller väsentligt ändra en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp
 • Att göra ändringar av en byggnad som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller att planlösningen påverkas avsevärt
 • Att göra ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
 • Att installera eller göra väsentliga ändringar av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation
 • Att riva vissa byggnader, eller delar av byggnader, som inte kräver rivningslov
 • Att underhålla ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser

Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd, "Attefallsbyggnad"

Vill du göra en anmälan om bygglovsbefriad åtgärd, för komplementbyggnad, komplementbostadshus eller inreda ytterligare en bostad så använder du vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. I e-tjänsten bifogar du de handlingar som krävs:

 • ​Situationsplan, där berörda byggnader/byggnadsdelar redovisas.
 • Fasadridnitning i skala 1:100, som visar samtliga berörda väderstreck.
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Grannars godkännande om byggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Alla ritningarna ska påskrivas av samtliga fastighetsägare med namn, namnförtydligande, adress och fastighetsbeteckning.
 • Kontrollansvarig, krävs i vissa fall, ange denna persons namn, adress, telefonnummer samt personnummer på anmälan.
 • Förslag till kontrollplan
 • Brandskyddsredovisning, krävs i vissa fall

Anmälan installation av eldstad

När du vill göra en anmälan om installation eller ändring av eldstad och/eller rökkanal behöver vi följande handlingar:

 • Fasadritning skala 1:100. Ritningen ska visa var rökkanalen går genom bjälklag/yttertak samt skorstenens höjd över taknock och taktäckning. Ange måtten på ritningen.
 • Planritning skala 1:100. På ritningen ska eldstadens placering vara tydligt markerad. Om det finns flera våningar ska du också märka ut rökkanalens placering.
 • Förslag till kontrollplan. Kontrollplanen innehåller de punkter som ska kontrolleras för att garantera åtgärdens kvalitet.

Ofta räcker det med en anmälan när du vill installera en eldstad i ditt hem. Med eldstad menas en braskamin, öppen spis, vedspis, kakelugn, braskassett, värmepanna eller liknande.

Ta kontakt med skorstensfejare

För säkerhetens och miljöns skull är det viktigt att en installation görs rätt. Börja alltid med att ta kontakt med en skorstensfejarmästare. Gå igenom var en ny rökkanal ska sitta eller om den befintliga rökkanalen behöver renoveras.

Invänta startbesked

När din anmälan kommit in till bygglovskontoret behandlas den och du får sedan ett startbesked. Du får inte påbörja installationen innan startbeskedet utfärdats.

Installation

Det är viktigt att du följer de instruktionsanvisningar som finns från tillverkaren. Tänk på att det är du som låter installera eller ändra en eldstad som har ansvar för att bestämmelser och kontroller sker på rätt sätt.

Provtryckning och besiktning

För att du ska få använda din eldstad måste den bli godkänd i besiktningen som utförs av skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig. Skorstensfejarmästaren upprättar ett besiktningsprotokoll som skickas in till kommunen.

Slutbesked

När kommunen tagit emot det godkända besiktningsprotokollet får du börja elda. Glöm inte att sota minst en gång om året. Du kan läsa mer om skötsel och underhåll av eldstäder under rubriken sotning.

När eldstaden är besiktigad och provtryckt av skorstensfejarmästaren ska du signera din kontrollplan och skicka in den till bygglovskontoret. När både besiktningsprotokollet och den signerade kontrollplanen är inskickade kommer en handläggare att besluta om slutbesked och ärendet avslutas.