Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Kommunen beviljar parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt trafikförordningen (1998:1276). Kontakta Stadshusets kontaktcenter om du ska göra en ansökan, kontaktuppgifter hittar du till höger.
Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon eller till passagerare om särskilda skäl finns. Bedömning av rörelsehinder grundar sig på förmågan att gå. Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren själv.  Utfärdat parkeringstillstånd gäller i hela landet och i samtliga EU-länder.
Ansökan prövas alltid av den kommun där man är folkbokförd. Till ansökan ska bifogas läkarintyg, fotografi samt namnteckning.
Information:
Personer med gravt nedsatt gångförmåga kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, d.v.s. har svårigheter att förflytta sig till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen på ett rimligt gångavstånd kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
För en person med funktionshinder, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i det undantagsfall om passageraren är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, t.ex. vid allvarligt slag av balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. Möjlighet att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i 11 kap. 5 § trafikförordningen.
En person med psykiska problem, t ex fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg skall utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan.
Enbart svårigheter att bära, att ta sig i eller ur bil eller mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
Parkeringstillstånd utfärdas inte för kortare perioder, samt utfärdas för högst fem år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning. Ett beslut om avslag kan överklagas till länsstyrelsen.
Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kap. 8 § trafikförordningen. Trafikförordningen grundar sig i sin tur på Europeiska unionens rådsrekommendation om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.
 

Kontakt

Hjo kommun Växel 0503-350 00Tfn tid

Mån-fre 07.30-16.30

KontaktKontaktlistaFax 0503-352 50Besöksadress

Stadshuset, Torggatan 2

Hitta hitPostadress

Stadshuset, 544 81 Hjo

Relaterade länkar