Gångfartsområde

Varför gångfartsområde?

Gångfartsområde (läs också under Lagtext) är en gata eller torg på de gåendes och de cyklandes villkor, utan att för den skull förbjuda biltrafik. Grundtanken är att trafi-kanterna själva, i ömsesidig respekt, ska avgöra vem som ges företräde. Perspektivet på gatumiljön förskjuts från bilisten till den gående människan vilket ligger i tiden. Målet är att stärka Stora Torgets betydelse som social mötesplats och handelsplats.

Vad är det för skillnad på ”gågata” och ”gångfartsgata”?

Gångfartsgator blandas ofta ihop med gågator, vilket är olyckligt eftersom de bygger på helt olika principer. På en gågata är motordrivna fordon förbjudna. Undantagna är varuleveranser, sjuktransporter och boende utmed gatan. På en gångfartsgata är alla trafikslag välkomna, men fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart, inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser och fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Om det inte finns några gator, får man köra hur som helst över torget då?

Ja, i princip. Men med placering av olika utrustningsdetaljer som p-skyltar, cykelställ och bänkar kommer nuvarande körstråk att upplevas som naturliga. I början kommer säkert en del att känna sig förvirrade, så till att börja med ska man ta det lugnt och känna sig för. Eftersom hastigheten skall vara i ”gångfart” = max 7 km/tim bör det fungera bra.

Behövs inte en attitydförändring hos trafikanterna för att detta skall fungera?

Jo! Det är mycket viktigt att trafikanternas attityd till vilka hastigheter som är acceptabla i centrum av en stad förändras. Det är också viktigt att var och en, såväl bilister, cyklister som gående, inser att man ska visa varandra respekt, hålla ögonkontakt och därmed undvika incidenter. Och som sagt, fordonsförare har väjningsplikt mot gående!

Det kanske blir så besvärligt att ta bilen via torget att man tar en annan väg!

Ja, det är väl bra! Ringvägen är det stråk man skall använda sig av när man förflyttar sig mellan norra och södra delen av Hjo stad. Samtidigt är det fortfarande enkelt att med bil ta sig till Stora Torget för att handla, besöka kommunen eller utföra andra ärenden. Tänk också på att cykeln är ett väldigt bra, hälsosamt och miljövänligt alternativ när man rör sig inne i Hjo. Därför kommer det att finnas flera cykelställ på torget.

Kontakt

Chef Samhällsbyggnad 0503-350 00 vxKontakt