Driftsbidrag för enskilda vägar

En enskild väg, är en väg som inte är allmän. Den som har ansvar för en enskild väg kallas väghållare. Om det finns flera fastigheter längs en väg brukar det vara en vägsamfällighet som är väghållare. I annat fall är en eller ett fåtal markägare väghållare.

Kommunalt driftsbidrag till enskilda vägar

Kommunalt driftsbidrag utbetalas till enskilda vägar som är berättigade till statsbidrag. Bidraget uppgår till 20% av Vägverkets godkända kostnader.

Bidrag utbetalas även till enskilda utfartsvägar med 1,90 kr/m för den del som överstiger 200 m, dock längst 800 m.

Kontakt

Chef Samhällsbyggnad 0503-350 00 vxKontakt

Dokument