Vill du vara kontaktperson?

Området för funktionsnedsättning i Hjo kommun söker kontaktpersoner till olika uppdrag.

Vård och Omsorg, området för funktionsnedsättning (avser de personer som har beslut enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS) i Hjo kommun söker kontaktpersoner till olika uppdrag. Att vara kontaktperson ger glädje och livserfarenhet. Även du som inte har erfarenheter av socialt arbete kan göra stora insatser.
För att vara kontaktperson krävs ingen speciell utbildning eller yrkeskompetens, däremot behöver du vara en bra medmänniska, bra förebild samt ha ett intresse för andra människor.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Att vara kontaktperson innebär att du på uppdrag från kommunen träffar en brukare någon eller flera dagar i veckan. Både ungdomar och vuxna kan behöva en kontaktperson. Ni kan träffas vardag eller helg, dag eller kväll det har ingen betydelse, det viktiga är att du och brukaren är överens om när ni ska träffas. En kontaktperson fungerar som en vän till de personer i samhället som behöver stöttning i sociala aktiviteter. Det är i första hand brukarens behov och intressen som ska styra vad ni gör.

Avtal

Om du vill bli kontaktperson görs en utredning av din situation och en kontroll i olika register. När du börjar som kontaktperson kommer vi att skriva ett avtal med dig. Du behöver vara 18 år innan man kan få uppdrag som kontaktperson. I avtalet står det hur ofta ni ska träffas, lite om uppsägningstid samt ersättningar. Som kontaktperson har du tystnadsplikt. Vilket innebär att du i början av ditt uppdrag även kommer att få skriva på ett sekretessavtal.

Ersättning

Som kontaktperson får du ersättning för uppdraget i två delar. En del består av ett arvode, den andra av en omkostnadsdel. Arvodet grundar sig på en viss procent av prisbasbeloppet beroende på hur ofta man träffas. Omkostnadsdelen grundar sig också på en viss del av prisbasbeloppet och ska täcka de utgifter som blir när ni gör saker tillsammans, t.ex. biobiljett, fika o.s.v. Du betalar din del och brukaren sin del. Likadant gäller vid resor.

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kan du kontakta Kristina Uf, Administratör, Resurs- och Biståndsenheten.

Kontakt

Kontaktperson Resurs & BiståndsenhetenKristina Uf 0503-35352Kontakt

Dokument