Vad tycker de äldre om hemtjänsten 2016?

Hjoborna är nöjdare än tidigare med de hemtjänstinsatser de får i hemmet. Detta framgår i den nationella brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som genomfördes under våren 2016.

Resultatet som presenterades i oktober 2016 visar att Hjoborna i år är sammantaget nöjdare med sina hemtjänstinsatser än för ett år sedan, vilket är mycket positivt att se. De allra flesta som svarat på frågorna är kunder hos kommunens egna hemtjänst, Hemvården.  Det är tyvärr för få svarande hos de övriga hemtjänstutförarna i kommunen för att Socialstyrelsen ska publicera en rapport för de företagen. Den rapport som publiceras till höger gäller därför  för Hjo kommuns egna hemtjänst, Hemvården.

Hemvården får ett betyg på samtliga områden som ligger strax över eller ibland strax under riksgenomsnittet. Det område som vi ser som ett förbättringsområde är påverkansmöjligheterna vad gäller tiden för insatsen. I 49% av fallen har brukarna svarat att de kunnat påverka tiderna för insatserna från Hemvården. I riket i stort svarar 61% att de kan påverka tiderna. Detta kom som en överraskning för verksamhetsansvariga eftersom andra undersökningar visar att i Hjo kommun har brukarna stora möjligheter att styra tiderna för insatserna. Verksamheten behöver nu analysera vad det är som gör att brukarna upplever sina påverkansmöjligheter som små, så att detta resultat kan förbättras kommande år. Samtidigt tycker fler än riksgenomsnittet att personalen är bra på att passa avtalade tider, hela 91% svarar positivt på den frågan (i jämförelse med 86% i riket).

De resultat som sticker ut åt det positiva hållet är att äldre i Hjo känner sig trygga i hemmen tack vare Hemvårdens insatser och att det finns ett stort förtroende för personalen i Hemvården. Det är extra glädjande att se att så många som 99% svarar att de får ett gott bemötande av personalen som utför hemvård i Hjo kommun. Detta är ett jättefint betyg på att personalen i Hemvården arbetar utifrån kommunens värdegrund ”Det goda mötet” med brukaren i fokus.