Riktlinjer för god demensomsorg i Hjo kommun

Kommunstyrelsen har antagit ”Riktlinjer för god demensomsorg i Hjo”. Dessa ska fungera som vägledning för Hjo kommuns framtida utveckling av omvårdnaden för personer med demenssjukdom och stödet till deras anhöriga.

Riktlinjerna är viktiga eftersom de ligger till grund för vilket innehåll och vilken kvalitet vi kan förvänta oss av demensomsorgen de kommande åren. I skrivande stund uppskattas det finnas ca 180 personer med demenssjukdom i Hjo kommun och den siffran förväntas öka.

För att möta behoven kommer Sigghusberg att utvecklas till ett demenscentrum med boende, dagverksamhet och korttidsvistelse för personer med demenssjukdom. I riktlinjerna betonas vikten av ”personcentrerad omvårdnad”, vilket innebär att det är personen och inte demenssjukdomen som sätts i fokus. Insatserna tar sin utgångspunkt ur personens upplevelse av sin verklighet och att tillvaron känns meningsfull för den sjuke. Det handlar om att kunna läsa av varje person och bemöta, hjälpa och stödja i det som är viktigast för stunden. 

Kontakt

AnhörigsamordnareKarin Yngve 0503-352 98

Dokument