Kommunal Hälso- och Sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård/hemsjukvård är till för dig som bor i en särskild boendeform eller i bostad med särskild service, som vistas på en biståndsbedömd dagverksamhet/daglig verksamhet eller som behöver hemsjukvård i ordinärt boende.

För att vara berättigad till kommunal hälso- och sjukvård ska du ha ett varaktigt behov av hälso- och sjukvård och en sjukdom eller funktionsnedsättning som motiverar sjukvård i hemmet. Om du har en tillfällig förändring i ditt hälsotillstånd som gör att du har behov av insatser i hemmet, så  ansvarar primärvården för hälso- och sjukvården.

Vårdplanering

När behovet av hemsjukvård uppstår kallar primärvården eller sjukhuset till en samordnad vårdplanering som brukar äga rum på sjukhus, vårdcentralen eller i den enskildes hem. Vårdplaneringen sker tillsammans med dig, dina anhöriga (om du önskar) och personal från respektive sjukhus, primärvården och kommunen.

Hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende, daglig verksamhet och dagverksamhet

Kommunal hemsjukvård omfattar omvårdnadsinsatser och rehabilitering men kan också innebära övertagande av läkemedelsansvar om läkaren bedömer att du har behov av det. Kommunens sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut kommer hem till dig och gör tillsammans med dig en bedömning av ditt behov av hemsjukvård och hur ofta de behöver besöka dig. Vi arbetar tvärprofessionellt och vi samarbetar också med andra vårdgivare. Du kan läsa mer om samordnad individuell vårdplanering (SIP) i länken till höger.

Målet med vården är att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa, samt lindra lidande och främja ett värdigt avslut av livet. Hemsjukvård gör det möjligt för dig att vara delaktig och underlättar för dig att kunna bo kvar hemma.

Vem gör vad?

Sjuksköterskan bedömer och arbetar med specifika omvårdnadsinsatser och medicinska problem t.ex. såromläggningar, provtagning och läkemedelshantering.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster ansvarar för rehabiliterings- och habiliteringsinsatser. Både rehabilitering och habilitering syftar till att ge förutsättningar för att utveckla, återfå eller bibehålla funktions- och aktivitetsförmåga samt möjliggöra delaktighet i vardagen. Arbetsterapeuten kan hjälpa till med aktivitetsträning i dagliga livet och utformning av träningsprogram.
Fysioterapeuten/sjukgymnasten arbetar med nedsatta funktioner ( bl.a. rörlighet, styrka, balans, andning) och med funktionsträning.
Vid behov kan både arbetsterapeut och fysioterapeut förskriva ett hjälpmedel. Du kan läsa mer om hur du kan få ett hjälpmedel i länken till höger.

Hälso- och sjukvårdsinsatser kan också utföras av omvårdnadspersonal om sjuksköterskan, arbetsterapeuten eller fysioterapeuten har delegerat uppgiften. Sjuksköterskor och omvårdnadspersonal finns tillgängliga dygnet runt. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar dagtid på vardagar.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har ansvaret för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården.  MAS utarbetar riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvården och kontrollerar att dessa följs.

Västra Götalandsregionen har fortfarande ansvaret för läkarinsatser. Därför samarbetar kommunens hälso- och sjukvårdspersonal med primärvården och vid behov även sjukhuset.


På sidorna i vänstermenyn kan du hitta mer information om exempelvis
- avgifter för kommunal  hemsjukvård
- värdighetsgarantier som gäller inom kommunal hemsjukvård
- möjligheten att lämna synpunkter och klagomål till kommunen, eller i vissa fall till IVO eller patientnämnd.

Du är alltid välkommen att kontakta Hjo kommun för mer information om du så önskar!