Översiktsplan

Översiktsplan 2010 för Hjo kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2010 och vann laga kraft i november samma år. Planen har en tidshorisont på 10-15 år.

Den omfattar kommunens hela geografiska yta och är kommunens långsiktiga vision om användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt om det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling.

Översiktsplanen ska hållas aktuell. Den är inte bindande, utan vägledande för efterföljande beslut. Planen kan kompletteras med fördjupningar och tematiska tillägg. Vindkraftsplanen för Hjo kommun är ett sådan tematiskt tillägg.

Kontakt

Stadsarkitekt - föräldraledig fr.o.m. 30/1 2017Aila Hirvonen Bremefors 0503-352 26Kontakt
Vik. stadsarkitekt fr.o.m. 1/2 2017Anna de Laval 0503-350 00Kontakt
PlanarkitektLouise Eriksson 0503-352 33KontaktFax 0503-350 28

Dokument

Länkar