Underrättelse om granskning av detaljplan för område vid Anderfors

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Hallonet 4 m.fl., bostadsbebyggelse söder om Strömsdalsvägen, tidigare Andersfors Handelsträdgård. Planområdet är i Översiktsplan 2010 utpekat som utvecklingsområde för bostäder.

Gällande detaljplans syfte är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse i småhus. Den aktuella planprocessen innebär att det enskilda huvudmannaskapet för allmänna platser ändras till kommunalt huvudmannaskap och att mindre revideringar av gällande detaljplan föreslås.

Planprocessen genomförs som standardförfarande. Granskningen är den sista delen av planprocessen innan detaljplanen tas upp för antagande i kommunfullmäktige. Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Granskningstid: 2017-09-08 – 2017-09-24

Utställningslokaler: Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar 7.30 - 16.30,
Stadsbiblioteket, Floragatan 1, öppet måndag - onsdag  13.00 - 19.00, torsdag  13.00 - 20.00, fredag  10.00 - 16.00, lördag  10.00 - 13.00 Planhandlingar och bilagor finns också tillgängliga fr.o.m. 8 september på Hjo kommuns hemsida: http://www.hjo.se/Startsida/Bygga-bo-och-miljo/

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa till
Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, senast 2017-09-24.
Frågor besvaras av stadsarkitekt Anna de Laval Anna.deLaval@hjo.se eller
planarkitekt Louise Eriksson louise.eriksson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.

 

Kontakt

Vik. stadsarkitekt fr.o.m. 1/2 2017Anna de Laval 0503-350 00Kontakt
PlanarkitektLouise Eriksson 0503-352 33KontaktFax 0503-350 28

Dokument