Detaljplan för område vid Andersfors

Samråd angående ny detaljplan för område vid Andersfors, fastigheten Hallonet 4 m.fl., bostadsbebyggelse vid Strömsdalsvägen i Hjo, Hjo kommun

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Hallonet 4 m.fl., bostadsbebyggelse söder om Strömsdalsvägen, tidigare Andersfors Handelsträdgård. Planområdet är i Översiktsplan 2010 utpekat som utvecklingsområde för bostäder.

Gällande detaljplans syfte är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse i småhus. Den aktuella planprocessen innebär att det enskilda huvudmannaskapet för allmänna platser ändras till kommunalt huvudmannaskap och att mindre revideringar av gällande detaljplan föreslås.

Planprocessen genomförs som standardförfarande. Efter att samrådet är avslutat kommer kommunen ta ställning till de yttranden som kommit in och presentera ett granskningsförslag då ytterligare möjlighet finns att yttra sig innan detaljplanen antas.

Samrådstid: 2017-06-01 – 2017-06-21

Utställningslokaler: Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar 7.30 - 16.30,
5 juni 7.30 – 12.00. Stadsbiblioteket, Floragatan 1, öppet måndag - torsdag 15.00 - 18.00 och fredag 10.00 - 13.00.
Planhandlingar och bilagor finns också tillgängliga fr.o.m. 1 juni på Hjo kommuns hemsida: http://www.hjo.se/Startsida/Bygga-bo-och-miljo/

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa till

Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, senast 2017-06-21.

Frågor besvaras av stadsarkitekt Anna de Laval Anna.deLaval@hjo.se eller planarkitekt Louise Eriksson louise.eriksson@hjo.se, telefon växel 0503-350 00.

Kontakt

Vik. stadsarkitekt fr.o.m. 1/2 2017Anna de Laval 0503-350 00Kontakt
PlanarkitektLouise Eriksson 0503-352 33KontaktFax 0503-350 28

Dokument