Detaljplan för del av Söder 3:43 (Knäpplan/Sigghusberg)

Samråd angående detaljplan för del av Söder 3:43, (Knäpplan/Sigghusberg) i Hjo stad, Hjo kommun

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten
Söder 3:43, (Knäpplan/Sigghusberg). 

Planen syftar till att möjliggöra en vidareutveckling av bostadsbebyggelsen i västra Hjo. Förslaget möjliggör 26 bostäder med fastigheter mellan 950-1200 m2. En väg som gör den kommande genomfartsvägen som ska ansluta till Falköpingsvägen i norr möjlig ingår också i förslaget. 

Planområdet är beläget i Hjo stads sydvästra del, väster om Knäpplans förskola. Området är i kommunens översiktsplan utpekat som strategiskt utvecklingsområde men är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Samrådstid: 2017-01-03 – 2017-01-31

Utställningslokaler:
Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar 7.30–16.30. Dagen innan afton stänger kommunhuset klockan 12.00.  Stadsbiblioteket, Floragatan 1, öppet mån – ons 13 - 19, tors 13 – 20, fre 10 - 16, lör 10 - 13. Planhandlingar och bilagor finns också tillgängliga fr.o.m. 2017-01-03 på Hjo kommuns hemsida: http://www.hjo.se/Startsida/Bygga-bo-och-miljo/

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa till Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, senast 2017-01-31 eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se. Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. Frågor besvaras av stadsarkitekt Aila Hirvonen telefon kontaktcenter
0503-350 00 eller e-post aila.hirvonen@hjo.se

Ett samrådsmöte där det finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter kommer att anordnas torsdag 12/1 kl. 17.30–18.30 i fullmäktigesalen i Hjo stadshus.

Berörda fastighetsägare och arrendatorer ombeds underrätta eventuella arrendatorer eller hyresgäster som kan vara berörda av planförslaget om att det finns tillgängligt enligt ovan.

 

HJO KOMMUN

Byggnadsnämnden

Kontakt

Stadsarkitekt - föräldraledig fr.o.m. 30/1 2017Aila Hirvonen Bremefors 0503-352 26Kontakt

Dokument