Samråd angående ändring av byggnadsplan B014 i Blikstorp

Hjo kommun har upprättat ett förslag till ändring av byggnadsplan B014 (1684-P16) i Blikstorp, Hjo kommun. Byggnadsplanen fastställdes 1984-05-11 och gäller idag som detaljplan.  

Den föreslagna ändringen innebär att del av utfartsförbudet mellan fastigheten Bleckstorp 1:12 och Centralvägens södra del (väg 2897) upphävs. I gällande detaljplan avses den berörda vägen att omlokaliseras, vilket skapar en bättre byggrätt för fastigheten Bleckstorp 1:12. Då det inte ännu funnits anledning att ändra vägens sträckning ligger den kvar på befintlig plats och används som tidigare. Ändringen bedöms göra det möjligt att bilda en gemensamhetsanläggning av den berörda vägen.

Planprocessen genomförs som standardförfarande. Efter att samrådet är avslutat och kommunen tagit ställning till de yttranden som kommit in kommer sakägare att underrättas och planförslaget finnas tillgängligt för granskning innan det tas upp till antagande.

Samrådstid: 2016-06-21 – 2016-08-13

Utställningslokaler: Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar 7.30–16.30, under vecka 28 – 31 7.30 – 15.00 på fredagar. Planhandlingar finns också tillgängliga fr.o.m. 2017-06-21 på Hjo kommuns hemsida:
http://www.hjo.se/Startsida/Bygga-bo-och-miljo/
Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa till
Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, senast 2017-08-13.
Frågor besvaras av stadsarkitekt Anna de Laval eller planarkitekt Louise Eriksson,
telefon kontaktcenter 0503-350 00, e-post anna.delaval@hjo.se eller louise.eriksson@hjo.se

HJO KOMMUN

Byggnadsnämnden

Kontakt

Vik. stadsarkitekt fr.o.m. 1/2 2017Anna de Laval 0503-350 00Kontakt
PlanarkitektLouise Eriksson 0503-352 33KontaktFax 0503-350 28

Dokument