Planer och ny bebyggelse

Den fysiska planeringen behandlar användningen av marken, vattnet och den byggda miljön i vår kommun.

Planeringen utgår ifrån ekologiska, sociala, estetiska och samhällsekonomiska aspekter med våra invånares fysiska och sociala behov, samhällets hushållning med naturmiljöns resurser, samt de kulturella och estetiska värdena i vår bebyggelsemiljö som utgångspunkter.

Beslut om hur markens och vattnets användning och hur bebyggelse ska utformas berör de flesta av oss. Eftersom besluten ofta medför stora och långsiktiga investeringar och tar våra naturresurser i anspråk måste större byggprojekt oftast planläggas i förväg. För denna framförhållning som krävs upprättar kommunen översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Hur den fyskiska planeringen ska bedrivas är till stor del reglerat i Plan- och bygglagen, PBL. Planer av större betydelse och allmänt intresse, som t ex översiktsplaner, antas av Kommunfullmäktige.

Kontakt

Stadsarkitekt - föräldraledig fr.o.m. 30/1 2017Aila Hirvonen Bremefors 0503-352 26Kontakt
Vik. stadsarkitekt fr.o.m. 1/2 2017Anna de Laval 0503-350 00Kontakt
PlanarkitektLouise Eriksson 0503-352 33KontaktFax 0503-350 28

Relaterade länkar