Samråd angående detaljplan för fastigheten Anden 2 i Hjo stad

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Anden 2, väster om Hamngatan och direkt söder om Hjoån. Planförslagets syfte är att möjliggöra en ny byggnad som kan innehålla bostäder, centrum- och vårdändamål. 

Gällande detaljplan är stadsplanen S1 från 1931. Den aktuella planprocessen innebär att byggrätten förändras något, att gatu- och parkmark som inte genomförts ombildas till kvartersmark och att större hänsyn ska tas till befintliga byggnaders kulturvärden. Planförslaget bedöms inte strida mot Översiktsplan 2010.

Planprocessen genomförs som standardförfarande. Efter att samrådet är avslutat kommer kommunen ta ställning till de yttranden som kommit in och presentera ett granskningsförslag då ytterligare möjlighet finns att yttra sig innan detaljplanen antas.

Samrådstid: 2017-07-04 – 2017-08-20

Utställningslokaler: Hjo stadshus, Torggatan 2A, öppet vardagar 7.30 - 16.30,
v. 28 – 31 7.30 – 15.00 på fredagar. Stadsbiblioteket, Floragatan 1, öppet måndag - torsdag 15.00 - 18.00 och fredag 10.00 - 13.00. Planhandlingar och bilagor finns också tillgängliga fr.o.m. 4 juli till höger på denna sida.  

Samrådsmöte kommer att ske 2017-08-16 kl. 18.30 i Hjo stadshus.

Den som inte senast under samråds och/eller granskningstiden framfört skriftliga anmärkningar mot förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Synpunkter lämnas till Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, eller via e-post byggnadsnamnden@hjo.se senast 2017-08-20. Frågor besvaras av stadsarkitekt Anna de Laval, telefon växel 0503-350 00.

 

HJO KOMMUN
Byggnadsnämnden

Kontakt

Vik. stadsarkitekt fr.o.m. 1/2 2017Anna de Laval 0503-350 00Kontakt
PlanarkitektLouise Eriksson 0503-352 33KontaktFax 0503-350 28

Dokument