Hjo stad

Chalmerskurs

Under hösten och vintern har 29 masterprogramstudenter vid Chalmers Arkitektur studerat Hjo stad och Hjo kommun med det hållbara samhället som utgångspunkt.

Temat för kursen har varit planering och gestaltning för hållbar utveckling. Studenterna har arbetat både med övergripande framtids- och planeringsfrågor och fördjupningar kring hur olika områden och platser i Hjo skulle kunna utvecklas och utformas.

Projektidéerna presenterades offentligt den 11 januari på Hotell Bellevue och sedan i en utställning på kulturkvarteret mellan den 11-25 januari.

Då utställningen fortfarande är aktuell så kommer den att visas i delar på olika platser i Hjo.

För tillfället visas delar på Kulturtorget i Kulturkvarteret.

 Underlaget är framtaget av studenter och är menat att vara ett idéunderlag för att skapa spännande diskussioner och utvecklingsmöjligheter. Studenterna som har tagit fram materialet är upphovsmän till detta och därav tillhör även idéerna de studenter som har tagit fram materialet. En del av materialet har blivit översatt till svenska av studenterna, och det kan därför förekomma en del språkliga felaktigheter som vi ber er ha överseende med. 

Här nedan beskrivs de olika delarna av kursen kort, och en del av materialet tillgängliggörs, till höger under dokumentdigitalt, för inspiration!

The Local Situation

I denna del har studenterna spenderat 4 dagar i Hjo för att i olika grupper arbeta med teman: Att bosätta sig i Hjo, Att livnära sig i Hjo, Att växa upp, leva & bli gammal i Hjo, Att flytta till och från Hjo och Att leva långsiktigt i Hjo. Utöver detta har de i grupper studerat olika geografiska områden av kommunen. 

The Broader Context

I denna del av kursen, har perspektivet på Hjo breddats till att studeras i ett större sammanhang. Hjo studerades utifrån sammanhanget i Skaraborg, Västra Götalands-regionen, samt det nationella, Europeiska och globala perspektivet. 

SWOT Local Objectives & Planning Strategies

I denna del av kursen var uppgiften att arbeta fram en gemensam analys av nuläget i Hjo, genom en SWOT-analys. SWOT står för engelskans Strengths (Styrkor), Weaknesses (Svagheter), Opportunities (Möjligheter) och Threats (Hot).
Sedan skulle studenterna identifiera och formulera utvecklingsmål för Hjo, som de skulle utveckla till planeringsstrategier.

In-depth projects

Efter samtliga studier av Hjo, fick studenterna i uppgift att göra ett fördjupningsprojekt, för att främja hållbar utveckling i Hjo. Det var valfritt vilket typ av projekt de ville skapa, och vilken urban nivå detta skulle ha.