Kartor och Mät

Information om mätning och tillgång till kartor hos Hjo kommun.

Mätning

Samhällsutveckling utför de flesta typer av mätningsuppdrag i Hjo kommun. Vi utför uppdrag som inmätning, utsättning, avvägning, gränsvisning, specialmätning m.m. 

Husutsättning

Vid nybyggnation och tillbyggnader krävs normalt husutsättning. Detta innebär att vi på platsen exakt märker ut var byggnaden skall byggas för att undvika att huset hamnar fel t.ex. för nära fastighetsgränser eller andra byggnader.

Lantmäteri

Lantmäterimyndigheten i Mariestad genomför alla typer av förrättningar inom Hjo kommun till exempel att fastigheter bildas eller ändras och bestämmer var gränser går. För mer information, se extern länk.

Kartor

Den kommunala kartproduktionen redovisas och àjourhålls i kommunens primärkarta. Med primärkartan som bas framställs grundkartor för fysisk planering, förrättningskartor för dokumentation av ändringar i fastighetsindelningen, nybyggnadskartor för prövning av bygglov, adresskartor, informationskartor m.m.

De flesta kartorna är digitala och kan därför levereras och ritas ut med valfritt innehåll och valfri skala. Digitala kartor kan levereras i de flesta dataformat. Utritningar av kartor kan göras i färg eller svartvitt och i format upp till förlängd A0.

Kartorna omfattas av upphovsrätten och får användas mot avgift enligt taxa.

Adresser

Kommunen fastställer namn på gator, kvarter, stadsdelar, allmänna platser och kommunala inrättningar (skolor, barnstugor, idrottsanläggningar) inom detaljplanelagt område. Namnen beslutas oftast i sambnad med att ett område skall bebyggas.

Kontakt

Mätningsingenjör SamhällsbyggnadJan Gustafsson 0503-35117 070-2116819KontaktFax 0503-35028
Lantmätare Lantmäterimyndigheten i MariestadWanja Borg 0501-66049KontaktFax 0501-66055