Bygglov & byggregler

Det är mycket att tänka på när man ska bygga eller förändra en byggnad.

Det är i Plan- och Bygglagen (PBL) som det framgår att man behöver tillstånd i form av bygglov, rivningslov, marklov och tidsbegränsat bygglov. Det står också i PBL att det ska finnas en bygglovsnämnd som tillsyndsmyndighet för allt byggande i kommunen.
Bygglov är ett skriftligt tillstånd från bygglovsnämnden, och innebär att du får uppföra den byggnad eller den åtgärd som lovet avser.

 Bygglov krävs för att:

 • Uppföra en helt ny byggnad
 • Bygga till befintlig byggnad oavsett vilken riktning: utåt, uppåt och även källare.
 • Ändra byggnaden till ett nytt ändamål.
 • Tex från bostad till kontor, garage till verkstad, uthus till bostad, lada till industri osv.
 • Uppföra en mur, ett plank eller staket. (I vissa fall behövs inte bygglov. Ring och fråga bygglovhandläggaren)
 • Anordna upplag eller materialgårdar t ex permanent uppställning av båtar, bilar samt uppläggning av material i viss omfattning.
 • Inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter, som är hälso- och miljöfarliga, och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
 • Uppföra radio- eller telemaster samt torn.
 • Uppföra vindkraftverk, om vindturbinens diameter är större än två meter eller om kraftverket placeras på ett avstånd från tomt gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken eller om kraftverket skall fast monteras på en byggnad,
 • Anordna parkeringsplatser.
 • Anordna begravningsplatser.
 • Väsentligt ändra anläggningar som avses i ovanstående punkter .

 

För dig som har en- eller tvåbostadshus har Boverket gett ut broschyren  Får jag bygga?

I broschyren kan du översiktligt läsa om vad som gäller för bygglov mm. Broschyren finns under dokument till höger och kan även hämtas på bygglovskontoret.

Naturligtvis är du alltid välkommen med dina frågor till oss. 
Du hittar bygglovshandläggarens telefonnummer och mailadress till höger på denna sidan.
Besöksadress och öppettider hittar du högst upp på denna sidan när du klickar på Stadshuset under rubrikern Självservice längst upp till höger på sidan.

Kontakt

Stadsarkitekt - föräldraledig fr.o.m. 30/1 2017Aila Hirvonen Bremefors 0503-352 26Kontakt
Vik. stadsarkitekt fr.o.m. 1/2 2017Anna de Laval 0503-350 00Kontakt
BygglovshandläggareLena Ljungberg 0503-350 00Tfn tid

onsdag och torsdag kl. 09:30-12:00

Kontakt
BygglovshandläggareDavid Wersén 0503-350 00Tfn tid

måndag kl. 09:30-12:00

Kontakt

Dokument

Blanketter