Elevhälsans uppdrag och ansvar

I Hjo kommun finns en gemensam elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Den består av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagoger.

Hjo kommuns mål är att våra barn och unga i skolan ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för verksamheten. Vi ska arbeta för att alla elever upplever en känsla av att tillvaron i skolan är begriplig, hanterbar och meningsfull så att förutsättningarna är optimala för att kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Vi jobbar utifrån dessa tre perspektiv:

  • Hälsofrämjande perspektiv - vad är det som gör att elever utvecklas och mår bra? Hur kan vi bidra till detta?  
  • Förebyggande perspektiv - hur kan vi förhindra uppkomsten av problem och undanröja hinder?
  • Åtgärdande perspektiv - hur kan vi förstå orsakerna till problem som uppstår och utifrån det hitta åtgärder och anpassningar utifrån elevernas förutsättningar och behov?

 

En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna ur ett livsperspektiv. Detta innebär att det dagliga elevhälsoarbetet ska fokusera på friskfaktorer och en tilltro till att alla elever kan lära sig, utvecklas och nå utbildningens mål.

Elevhälsan erbjuder hälsobesök, enkla sjukvårdsinsatser, kartläggningar, handledning och coachning. Deras arbetssätt är rådgivande och stödjande gentemot elever, föräldrar och personal.

Viktigt att veta

Du kan ta kontakt direkt med elevhälsans personal, se kontaktuppgifter. Personalen omfattas av tystnadsplikt enligt sekretesslagen, som finns för att skydda din och ditt barns integritet. Är du osäker på vad det betyder, så fråga gärna personalen.

Har du frågor eller funderingar runt särskilt stöd för ditt barn tar du kontakt med rektorn på din skola. Vilken typ och omfattning av stöd som behövs beror på vad skolans utredning visar.

Kontakt

Chef ElevhälsanÅke Malmeling 0503-351 42 070-299 1174Kontakt

Dokument

Länkar